CÂN ĐIỆN TỬ T-BOSS TWI-600W (30KG – 500KG)

1. TÍNH NĂNG CÂN ĐIỆN TỬ T-BOSS TWI-600W:

CÂN ĐIỆN TỬ T-BOSS TWI-600W– 30kg
CÂN ĐIỆN TỬ T-BOSS TWI-600W – 60kg
CÂN ĐIỆN TỬ T-BOSS TWI-600W – 100kg
CÂN ĐIỆN TỬ T-BOSS TWI-600W – 150kg
CÂN ĐIỆN TỬ T-BOSS TWI-600W – 200kg
CÂN ĐIỆN TỬ T-BOSS TWI-600W – 300kg
CÂN ĐIỆN TỬ T-BOSS TWI-600W-E – 500kg