CÂN ĐIỆN TỬ DI-28SS (30KG – 500KG)

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN ĐIỆN TỬ DI-28SS
Cân bàn điện tử DI-28SS 60kg/0.01kg,
Cân bàn điện tử DI-28SS 150kg/0.02kg,
Cân bàn điện tử DI-28SS 300kg/0.05kg,
Cân bàn điện tử DI-28SS 500kg/0.1kg