CÂN ĐIỆN TỬ XK3190-A12 (60KG – 500KG)

CÂN ĐIỆN TỬ XK3190-A12
CÂN ĐIỆN TỬ XK3190-A12 – 30kg
CÂN ĐIỆN TỬ XK3190-A12 – 60kg
CÂN ĐIỆN TỬ XK3190-A12 – 100kg
CÂN ĐIỆN TỬ XK3190-A12 – 150kg
CÂN ĐIỆN TỬ XK3190-A12 – 300kg
CÂN ĐIỆN TỬ XK3190